Fremtidens kirkegård

saxild kirkegård

Ændrede begravelsesmønstre, hvor store familiegravsteder nedlægges og erstattes af urnesteder betyder, at endnu en omlægning af Saxild kirkegård er nødvendig.

I 2021 påbegyndte man derfor en anlæggelse af den nye kirkegård, der på sigt skal blive en form for oase, et grønt anlæg med plads til fordybelse i alle livets faser. Her bliver bænke, plæner, træer og blomster. En frodig have for såvel levende som døde.

Hovedtanken er, at de traditionelle gravsteder over tid samles øst for kirken, den vestlige og sydlige del af kirkegården disponeres til nyere gravstedstyper, der anlægges i en flade af græs, den nordlige del vil over tid omdannes til et ”skovområde,” hvor der på sigt kan indpasses gravsteder.

Nye områder på kirkegården

I forbindelse med omlægning af kirkegården opbrydes den nuværende struktur, og kirkegården opdeles i 4 nye områder.

Område A
Gamle gravstedsnumre er primært 300, 400 og 500.
Her vil fremover være traditionelle gravsteder+ 14 gravpladser til bevaringsværdige gravminder.

Område B
Gamle gravstedsnumre er primært nummerrække 100
Her vil fremadrettet blive små individuelle gravsteder til urner og kister (ca. 70 pladser i alt.)

Område C
Gamle gravstedsnumre er primært numrene 400 og 600
Her vil fremadrettet blive gravsteder for urner og kister med liggende gravminder i græs samt anonymne gravsteder.

Område D
Gamle gravstedsnumre er nummerserie 200
Her vil indrettes skovgravpladser for kister og urner - ca 20 pladser i alt.

Urneplænen og de små gravsteder uden for diget

Gravstederne uden for diger lukkes i takt med, at der etableres nye gravstedstyper på den gamle kirkegård.

Stier

Med undtagelse af de steder, hvor en stibelægning er nødvendig for færdslen, erstattes grusbelagte områder med græs.

Gamle gravsten

Saksild Menighedsråd og det lokalhistoriske Arkiv har et stærkt ønske om at bevare gamle gravminder, der enten er kategoriseret ”bevaringsværdige” eller som af historiske årsager er sat i lapidarium.

Tanken er, at de bevaringsværdige gravminder forbliver på det oprindelige gravsted, hvorimod gravminder fra Lapidariet samles i små oaser, der indpasses i kirkegårdens forskellige områder.

Arkivet har gennem de seneste år fotograferet alle gravsten