Saxild Kirke er en gammel middelalderkirke fra 1100-tallet fyldt med fine klenodier fra forskellige tidsperioder.

Kirkens ældste dele, koret og skibet, er bygget i romansk stil af rå og kløvede kampesten, men som landets øvrige kirker er den gennem århundreder udbygget og ombygget.
I slutningen af middelalderen blev den forlænget mod vest, korbuen blev udvidet, og der skabtes dermed et åbent kirkerum, samtidig med at kirken fik tilføjet et spinkelt tårn.

Kirken, en smuk hvid landsbykirke, med afrensede hjørnekvadre, udstråler inden døre både varme og harmoni blandt andet på grund af de smukt afstemte farver og den seneste nænsomme renovering, der fandt sted 1981.

Saxild Kirke har tidligere, som de fleste andre kirker, haft to indgangsdøre, en mandsdør mod syd, og en kvindedør mod nord.
Mandsdøren er nu tilmuret, og våbenhuset er bygget foran den gamle kvindedør på kirkens nordside, som ligger mest bekvem i forhold til Saxild by.
I våbenhuset hænger på østvæggen en oval kalkstenstavle over en sognets mest markante præster, Poul Poulsen og dennes hustru Mette Maria Hutfeldt, som begge døde i 1736. Det formodes, at tavlen er udfærdiget i 1719 og parrets dødsdata efterfølgende tilføjet.
Som en lille krølle kan tilføjes, at det er Mette Marias begravelsesdato, der er påført på tavlen og ikke datoen for hendes død.
På vestvæggen ses en præsterækketavle med Saxild og Nølev Sognes præster fra omkring år 1500 og til nu.

Træder man ind i kirken, ser man her, hvordan den oprindelige smalle korbue er afløst af en bred bue, der skaber en fin samhørighed mellem skib og kor.

Alteret

Alterbordet

er sammensat af flere panelstykker i fyr, hvoraf forsiden stadig er det oprindelige. Alterbordet fremstår primært i stærke gule, røde og grønne farver, og især lægger man mærke til de gule fyldningsbunde med røde gyldenstykkemønstre, der er malet i fri hånd.

De tre store arkadefelter i front har desuden hvert sit bueslag, der støttes af riflede pilastre, og er desuden dekoreret med små hvirvelrosetter.

Over storfelterne er der tre smalfelter med listedannede rhomber.På panelstykket mod syd er der fra et tidligere alterklæde overført et sølvvåbenskjold med Dannebrogsordenens kæde samt initialerne C F og H R for Christian Frederik von Holstein Rathlou. Bordpanelet er istandsat over flere gange bl.a. i 1908 og 1981.

Altertavlen

er som alterbordet istandsat over flere gange. Det er er et smukt udsmykket snitværk i bruskbarok fra omkring 1660, udført i eg af Østjyllands dengang førende billedskærer, Peder Jensen Kolding, der bl.a. også har skåret altertavlen i Odder Sognekirke.

Altertavlens midterparti sammenfatter lidelseshistorien, medens de to figurer Moses og Johannes viser menigheden vejen for kristenlivet i traditionel luthersk forstand.

Altertavlens dominerende farver er rødbrunt, gråt, grønt og guld.

Krucifiks

Et krucifiks på kirkens sydvæg med en kristusfigur på ca. 68 cm er udført i egetræ, og det formodes at det stammer fra samme periode som altertavlen, ligesom det formodes, at den er fra Peder Jensen Koldings værksted værksted.

Døbefonten er af rødlig granit, den er 83 cm høj og 65 cm i tværmål og er i nyromansk stil. Øverst er der indhugget en bort, og på selve døbefonten står med relieftal årstallet 1888 samt initialerne IHS. Døbefonten erstattede antagelig en træfont, der var erhvervet i 1830.
Det formodes, at den oprindelige romanske stenfont i 1862 var blevet ”bortført” af en tidligere præst (antagelig Henrik Georg Bruun præst 1858-1884) og placeret i haven på Rathlousdal, idet kirkeejeren havde ønsket den opsat i sin have.

Dåbsfad

Et dåbsfad i messing bærer ligesom døbefonten årstallet 1888 og initialerne IHS. En dåbskande i messing blev i 1947 skænket kirken af gårdejer Niels Øvlisen, Saxild.

Epitafiemaleri

Epitafiemaleri

på skibets nordvæg hænger et epitafiemaleri, som er udført af en ukendt maler.

På maleriet ser man præstefamilien (Casper Berentsøn Suur, dennes hustru Anna Olufsdatter, der døde i 1688 samt to døtre og en søn).

Familien står under et Kristuskors med foldede hænder. Alle er klædt i sort, Casper Berentsøn Suur bærer på maleriet sin præstekjole, og i forgrunden ses en lille død dreng klædt i hvidt. Den døde dreng holder i sin ene hånd et kranie og i den anden en palmegren, efter sigende et symbol på døden, men tanken strejfer jo også, om familien netop har mistet en søn. Dette lader sig desværre ikke umiddelbart spore.

Kalkmalerier

Kalkmalerier

Flere kalkmalerier blev ved kirkens renovering i 1982 afdækket, men ganske få skønnedes bevaringsværdige.

Man ved, at Poul Poulssøn i sin embedsperiode lod male en præsterækketavle med 7 præsters navne på korets væg, ligesom man fandt flere optegnelser og kalkmalerier fra forskellige perioder.

Man nøjedes dog med kun at genopmale ornamenteringen i lysningen af det tilmurede romanske vindue i skibets sydside, ligesom et indvielseskors på korets nordvæg blev rekonstrueret.

Kirkeskib

Kirkeskib

Kirkeskibet er en orlogsfregat med kanonporte, svævende engle, gyldne ornamenter og en søofficer med sabel som galionsfigur, hænger smukt i kirkens skib.

Inskriptionen fortæller, at skibet er skænket kirken i 1783 af kroholder Albert Christian Hiort fra Norsminde, der iflg. legenden blev reddet i land ved Norsminde efter et forlis.

Albert Christian Hiort stammede oprindeligt fra Als – i Aalborg Amt, og arkivet er interesseret i enhver oplysning, der kan hjælpe med at kortlægge hans historie.

Orgel

Kirkens orgel

Saxild

Kirkes orgel er tegnet af arkitekt Ebbe Marxen og bygget hos Frobenius Orgelbyggeri i 1981.

Orglet har 10 stemmer, 2 manualer og pedal.

Det gamle orgel, der var bygget i 1898 på Frederik Nielsens orgelbyggeri i Aarhus, og skænket til kirken af gårdejer Otte Mortensen, blev foræret til Bågø Kirke.

Prædikestol

Prædikestolen er et renæssancearbejde fra omkring år 1600, som er udført i eg. Den består af 4 fag med slanke portaler med bueslag og pilastre.

Det formodes, at stolen oprindelig har stået umalet, men at den i forbindelse med køb af lydhimlen omkring 1635 blev stafferet, så stol og himmel matchede hinanden.

Omkring 1854 blev stolen dekoreret med evangelistmalerier i alle storfelterne.

Over storfelterne er en frise med latinske bibelcitater, ligesom der under felterne er indsat forskellige indskrifter.

Under prædikestolens hjørner ses store englehoveder med gulbrunt hår og vinger i sølv, guld, rødt og hvidt, medens prædikestolens farver i øvrigt er domineret af gyldent, grønt, rødt og brunt.

Øvrigt interiør

Bogstol

Bogstolen er skænket kirken i 1724 af degnen Ole Jenssøn.

Bogstolen er 140 cm høj og udført i egetræ. Den står på en svungen trefod og er dekorativt udskåret med hjerteformede gennembrydninger. To monterede lysestager er fra en senere periode.

Bogstolen bærer inskriptionen: ”1724 hafver Olle Jenssøn Degn bekostet Denne Bogstoel og gifven den til Saxild Kierke/ mig og mine Efter Komere til nijtte, naar vi den hehøfve”.

Pengeblok

Pengeblokken er fra omkring 1818 og er beregnet til indsamling af ”tavlepengene”, dvs. bidrag der af menigheden blev lagt på en tavle, og som skulle bruges til hjælp til sognets fattige.

Pengeblokken benyttes stadig i kirken, og de bidrag der indsamles går til forskelligt hjælpear-bejde rundt i verden.

Salmenummertavler

Salmenummertavlerne stammer fra 1933 og er udført i eg af Peter Bang Termansen. Tallene er af messing.