Annoncer

 • Ingen

Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 15., 18., 22., og 29. december. Kontortid kl. 2 eftermiddag. Bestyrelsen

Artikler

 • Landvæsenkommissione ang. Kysing inddæmning har i dag afsagt kendelse på Tinghuset i Odder. Sagen der var forebragt kommissionen af Gdr. Ingvard Jørgensen, Kysinggaard, angik vandafledningen fra Kysing Inddæmning, der ejes af et interessentskab, nu bestående af ejeren af Moesgaard samt gdr. Ingvard Jørgensen, P. Andersen og Rs. Mortensen, Kysing. Såvel i hovedspørgsmålet overfor Moesgaards ejer som i de øvrige under klagen rejste spørgsmål, bl.a. over for ejere af jorder i Kysing og Rude, blev resultatet at Landvæsenskommissionen afviste sagen og pålagde Ingvard Jørgensen omkostningerne ved forretningen.

Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Grævlingehundehvalpe ægte fine grævlingehundehvalpe er til salg på Saxildgaarden. Sørensen

  Bekendtgørelser

  • Mejeriet Kjeldsdam er ved den sidste lovbefalede smørbedømmelse kommet i den bedste trediedel.
  • Ejendomshandel Gmd. Hans Nielsen, Saxild har solgt sin ejendom på 10 tdr. land til ungkarl Sophus Bang Jensen, Saxild for 14.000 kr. Udvendig besætning medfølger. Overtagelsen sker til december termin. Handlen er ordnet ved mægler Vithus Sørensen, Odder

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En andenkarl kan få plads til 1. november på Vesterskovgaard i Saxild

  Bekendtgørelser

  • Ingen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Bryllup I Valgmenighedskirken vies i dag Frk. Anna Sørensen, datter af sadelmager Sørensen, Odder til Bmd. Jens Carl Jensen, Saxild (22.oktober 1915)

 • Annoncer

  • Plads søges En karl, 19 år. Lærersøn, kendt med landbruget søger plads for vinterhalvåret. Lars Pilgaard, Østerlund, Saxild, Odder.
  • Al jagt samt færdsel med gevær på vore ejendomme er strengt forbudt. M. Sørensen, Tuskær og R. Jacobsen, Saxild
  • Al jagen og skyden på P. Kristensens mark i Saxild forbydes.
  • Al jagt og skydning på min mark forbydes. Søren Frendsen, Saxild
  • Jagtaflysning Al jagen og skyden er strengt forbudt på Assedrupgaarden
  • En yngre karl kan få plads 1. november. Emanuel Højsgaard, Assedrup
  • En flink ung pige fri for malkning, kan til 1. november få plads på Eriksminde, Saxild

  Bekendtgørelser

  • Licitation Tegninger og betingelser vedrørende opførelsen af et sommerhus ved Rude Strand ligger til eftersyn hos købmand Georg Nielsen, Odder. Tilbud indgives samme sted inden tirsdag den 21. september kl. 2, på hvilket tidspunkt budene åbnes i de bydendes nærværelse. Odder den 13. september 1915/ Thorkel Møller, arkitekt M af A A

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En fodermester og en yngre karl kan få plads 1. november hos forpagter Søren Pedersen, Saxild.
  • Saxild Badehotel slutter sæsonen med denne måneds udgang. Husk: Søndag den 29. er sidste søndag. Ærbødigst/ Chr. Petersen
  • 2-værelses lejlighed med køkken og have m.m. er billigt til leje i "Smedhuset" i Kysing. Man henvende sig til gårdejer J. Jørgensen, Kysinggaard pr. Odder

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev Sparekasse afholder i anledning af Dyrskuet i Odder ingen kontordag lørdagen den 7. d.m., men derimod fredagen d. 6. /Bestyrelsen
  • Fodboldkampe I Saxild spilledes i går en fodboldkamp mellem Saxild 2. hold og Rude. 2 hold, Hou 1. mod Rude 1. Saxild 1. mod Falling 1. og Hou 1. mod Saxild 1. I Saxild 2 mod Rude 2 blev resultatet at ingen af parterne fik noget mål. I Hou 1 mod Rude 1 fik Hou-holdet 5 mål mod 0. I kampen mellem Saxild 1 og Falling fik hver af parterne 1 mål, og endelig fik Hou 1 8 mål mod Saxilds forgæves forsøg på at få bolden i mål.

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Kirkekoncert i Saxild Søndag den 11. juli kl. 8 1/4. Thøger Rasmussen, sang, Knud Skytte Jørgensen, orgelspil. Voksne 50 øre, børn 25 øre.

  Bekendtgørelser

  • Kirkekoncert i Saxild På søndag aften afholder sangeren Thøger Rasmussen og organist Birkefeldt en koncert i Saxild Kirke. Den udmærkede koncert efter det populære program bør kunne samle en talrig tilhørerkreds.

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Ingen

  Bekendtgørelser

  • bekendtgørelse I dagene 11., 14., 16. og 23 juni modtages renter til Kancelliråd Andersen og hustrus Stiftelse . Kontortid 2-5 eftermiddag. Hans Simonsen, Saxild
  • Saxild Plantningsselskab har for et tidsrum af 5 år udlejet det hvide hus ved stranden til provst J. C. Christensen, Odder.
  • Saxild og Nølev Sognes sparekasse afholder terminsdage den 16., 19. og 26. juni. Kontortid eftermiddag kl. 5, Bestyrelsen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen
 • Annoncer

  • Saxild Badehotel åbner sæsonen søndagen den 16. maj 1915. Chr. Petersen
  • En ung pige flink til indvendig gerning kan få plads til 1. juni på Vesterskovgaard, Saxild. Karen Røjgaard

  Bekendtgørelser

  • Jeg har begyndt en karetmagerforretning i Saxild og anbefaler mig til egnens beboere. For godt arbejde og tørre materialer garanteres. S. Sørensen
  • Landstingsvalg Det bekendtgøres herved at at der mandagen den 10. maj d.a. i Saxild-Rude Fællesskole fra kl. 2.4 og 6-8 eftermiddag foretages valg af valgformand for Saxild Nølev Kommune til at deltage i det den 21. maj d.a. forestående landstingsvalg for 9. kreds. Ret til deltagelse i valgmandsvalget har enhver som er optaget på kommunens for indeværende valgår gældende folketingsvalgliste med tillægsliste. Saxild Nølev Sogneråd den 29. april 1915/ P.S.V. Valdemar Jensen
  • Optaget en gris, 15 kg er optaget hos gårdejer Kanstrup. Henvendelse til Sognefogeden i Assedrup
  • Meddelelse På grund af livsfornødenhedernes stadige stigen har vi fra 1. juni forhøjet daglønnen til 3 kr. pr. dag, roelægning 2 gange 50 øre, optagning 30 øre pr. 100 favne. Rude den 28. maj 1915. Fr. Engmann, R. Jacobsen, J Skou, S. Sørensen, N.P. Jensen, R. Rasmussen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En yngre orne står til afbenyttelse på Berthasminde, Assedrup. E. Højsgaard
  • Min røde 2 års hingst efter Kran II står til bedækning for 10 + 15 kr. ved drægtighed eller salg. R. Sørensen, Saxildgaarden
  • Saxild Badehotel pr. Odder åbner sæsonen søndagen den 16. maj 1915 Chr. Petersen
  • En pæn ung pige kan få plads på Saxild Badehotel fra 15. maj. Chr. Petersen

  Bekendtgørelser

  • Karetmagerforretning Jeg har begyndt en karetmagerforretning i Saxild og anbefaler mig til egnens beboere. For godt arbejde og tørre materialer garanteres. S. Sørensen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald Vores kære gamle moder Øllegaard Nielsdatter enke efter gdr. Peder Rasmussen, Kysing er Langfredag afgået ved døden på Andersens Stiftelse Odder 91 ½ år gl./Hendes børn og svigerbørn. Begravelsen foregår fra Saxild Kirke Fredag den 9. ds. kl. 2 ( født 10.10. 1823 i Pøel, Malling Sogn død 2. april 1915, Saxild/red)

 • Annoncer

  • En yngre karl kan få plads til 1. april eller maj hos Emanuel Højsgaard, Assedrup
  • En pige og en yngre karl kan til 1. maj få plads hos Niels Øvlisen, Saxild pr. Odder

  Bekendtgørelser

  • Danskprøver i folkeskolen Blandt de skoler, hvor den af Kulturministeriet anordnede prøve i skriftlig dansk foretoges var i vor læsekreds Saxild-Rude Fælleskole og Randlev Skole.

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En pige kan få plads hos Gdr. Søren Frandsen, Saxild

  Bekendtgørelser

  • Kancelliråd Andersens Stiftelse Amtsrådsmedlem Hans Simonsen blev ved Amtsrådsmødet i forgårs valgt til forstander for Kancelliråd Andersens Stiftelse i Odder, hvilken stilling han har været konstitueret til siden Mikkel Jensens død. Simonsen har samtidig nedlagt sit mandat som amtsrådsmedlem, men vedbliver indtil videre med at være medlem af bestyrelsen for Odder Sygehus, skoledirektionen og medlem af Horsens-Odder Jernbanes bestyrelse. Hr. Simonsens overtagelse af hvervet som forstander for stiftelsen kommer ikke overraskende, og han har sikkert også alle betingelserne for at kunne varetage det. Han har været et dygtigt og praktisk arbejdende medlem af Amtsrådet i de 20 år, han har haft sæde heri.
  • Saxild Kirke har fået indlagt elektrisk lys. To store smukke lysekroner er i den anledning blevet skaffet til kirken.
  • Studshoved bro, udvidelse Aarhus Amtsråd har bevilget Odder og Saxild-Nølev Sogneråd kr. 500 som tilskud til ombygning af Studshoved bro og udvidelse af de tilstødende biveje.
  • Saxild Nølev sygeplejeforening afholdt i torsdags generalforsamling i Saxild Fællesskole. Formanden gdr. R. Kjærsgaard, Rude fremlagde regnskabet der balancerede med 816 kr. 77 øre og godkendtes. Af bestyrelsen afgik pastor Jensen og fru Hansine Simonsen, Saxild, R. Kjærsgaard, Rude og lærer Bay Andersen, Kysing. De genvalgtes med undtagelse af fru H.S. der nægtede at modtage genvalg. I hendes sted valgtes husejerske Karen Thomsen, Saxild. Som revisor genvalgtes lærer Jespersen, Saxild. Som sygeplejerske er fra maj antaget Frk. Dagny Petersen, Aarhus.

  Artikler

  • Stor brand i Kysing ved 9½ tiden i aftes opstod der ildløs i den sydlige længe af Kysinggaarden tilhørende Gdr. J. Jensen, der for et par år siden købte gården af pastor Ole Jensen, Fakse. Da ilden opdagedes, stod allerede hele den sydlige længe i brand og den bredste sig med så stor hurtighed til de øvrige bygninger, som alle var stråtækte, at så godt som alle kreaturer og alt indbo brændte. Der brændte i alt 45 kreaturer, 46 svin, alt fjerkræ og 2 hunde, medens det lykkedes at redde 7 kreaturer og samtlige heste. Foruden ejerens indbo brændte også alt folkenes tøj, hvoraf en del ikke var asssureret. Der var mødt sprøjter fra Kysing, Saxild, Rude og Aistrup, men der var absolut intet at udrette.

   Selve bygningen var assureret i Landbygningernes alm. brandforsikring for 16.400 kr. og indboet, avl og besætning i Gl. Skanderborg Amts brandforsikring for ca. 40.000 kr. Herredsfoged Heltzen har i dag afholdt brandforhør, hvoraf det synes at fremgå, at ilden er opstået i antændelse i rall i laden. Man havde i går været ved at læsse rall til en ombygning i en af staldene, og den ikke læssede rall er om aftenen lagt ind i laden, hvor den er bleven fugtig og er kommen i brand, sandsynligvis som følge af tøvejret, som har smeltet sneen.


  Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald Våbenbroder nr. 745 Jørgen Peter Jørgensen, Saxild er død og begraves onsdag den 24. febr. eftermiddagkl. 1 fra Kapellet i Saxild./ Bestyrelsen (Jørgen Peter Jørgensen, født 30.4. 1850 i Aarhus, død 17.2. 1915 Odder Sygehus/red)
 • Annoncer

  • En karl kan få plads straks. /Gårdejer Anders Jacobsen, Rude

  Bekendtgørelser

  • Amtsrådsmedlem Hans Simonsen, er efter hvad vi erfarer, bleven konstitueret som forstander ved Kancelliråd Andersens Stiftelse (Hans Simonsen, Kjældsdamsgaard)

  Artikler

  • En besvimelse på banegården To damer fra Assedrup stod i aftes på banegårdens perron og afventede 9-togets afgang, da den ene oludselig faldt om og fik krampe, hvorunder hun skreg ugyggeligt. Veninden lod aldeles uinteresseret men en del andre tilskuere fik hende båret ind i ventesalen, hvor hun kort efter kom så vidt til kræfter, at hun kunne tage med toget hjem, Dr. , der var blevet tilkaldt, kom lige tidsnok til at se toget gå.

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen