Annoncer

Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1. Margrethe Pedersen, exam. masseuse, Saxild


Bekendtgørelser

Saxild Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 13., 20., og 27 dec. Kontortid kl. 2 til 4. eftm. Bestyrelsen


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Al opmærksomhed i anledning af vort sølvbryllup frabedes på det bestemteste. A Andersen og hustru Rude

Lokalstof fra Odder Avis 1913

December 1913

Annoncer:

Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1. Margrethe Pedersen exam. masseuse,

Saxild Bekendtgørelser:

Saxild Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 13., 20., og 27 dec. Kontortid kl. 2 til 4. eftm.

Bestyrelsen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Al opmærksomhed i anledning af vort sølvbryllup frabedes på det bestemteste. A Andersen og hustru Rude

November 1913:

Annoncer:

En karl kan få plads hos

gdr. Røjgaard, Saxild pr. Odder

Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1.

Margrethe Pedersen

exam. masseuse, Saxild

Bekendtgørelser:

Saxild Plantningsselskab

aflyser herved for alle og enhver afhentning af tang og sand fra dets grund: Arlig akkord kan fås ved henvendelse til J.L. Hejgaard

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Husmand Peder Jørgensen Saxild Træskov har solgt sin ejendom på 2½ tdl. til sin nabo husm. S. Johansen. Købesum 3000 kr.

Gdr. Hans Øvlisen, Saxild har solgt ejendom ca. 42 tdl. med besætning til sin søn Niels Øvlisen for 28.000 kr. På ejendommen hviler en årlig bygafgift på 10 tdr. byg. Al udvendig besætning medfølger. Overtagelsen sker straks.

Mærkedage og nekrologer:

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved vor kære faders begravelse

N. Schmith

Oktober 1913:

Annoncer:

Et ungt menneske i 14-16 års alderen, som kan følge heste kan få plads til 1. november.

Chr. Christoffersen, Saxild

En ældre og yngre karl kan få plads 1. novbr. hos forp. Søren Pedersen, Saxild pr. Odder

Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1.

Margrethe Pedersen

exam. masseuse, Saxild

Bekendtgørelser:

Saxild sogns ældste indbygger

fhv sognefoged Eskild Nielsen er i går afgået ved døden 94 år gl.. Afdøde var hædret med Danneborgsmændenes hæderstegn

Dødsfald

I fredags nat døde efter en tids sygeleje fhv. gdr. Eskild Nielsen i Saxild i en alder af 94 år. Eskild Nielsen var i sin tid en her i herredet meget kendt mand, han tog livligt del i alle sager sin kommune vedrørende og var også interesseret i de spørgsmål der ellers rørte sig i tiden. Han sag i mange år i sogneforstanderskabet, blev siden sognerådsformand og var i en lang årrække sognefoged. Ved siden heraf drev han sin gård på en for den tid udmærket måde.

Eskild Nielsen var i høj grad en arbejdets mand. Dette fornægtede sig heller ikke, da han siden afstod gården til sin søn, Niels Schmidt, hos hvem, han tog ophold. Den gamle tid tro udnyttede han tiden til hyggearbejde; indtil for 2-3 måneder siden kunne man stadig træffe ham beskæftiget hermed. Det var den gamle tid som havde hans sind og hu. Sin interesse for den viste han bl.a. ved trofast at opbevare den gamle Bylov.

Eskild Nielsen var som nævnt i lørdags den ældste i kommunen og vel i en vid omkreds. Født som han var i 1819, havde han levet under 6 konger, og mange var de træk, han kunne fortælle fra gamle dage, fra den tid, da Bulauget stod i fuldt flor, da tienden afleveredes i kærven afv.

Han var åndsfrisk næsten lige til det sidste.

Artikler:

Højspændings-elektriciteten i Saxild Nølev

Elektrisitetsmøde afholdtes i går i Saxild-Rude Fællesskole, og kommunens beboere var indbudt. Saxild Nølev kommune har nemlig endnu ikke sluttet sig til nogle af selskaberne. Kommunens beliggenhed er jo således, at man så vel fra Østjylland som fra Boulstrupværket kunne ønske tilslutning, og derfor har man i de to sogne villet se tiden an. Hr. ingeniør Eriksen var kommet til stede ved mødet og gjorde udførligt rede for de påtænkte anlæg. På foranleding udtalte ingeniøren, at tilslutning til Boulstrupværket mest var at anbefale, således som beliggenheden var.

Mødet førte til at nogle mænd i kommunens forskellige byer påtog sig at bære tegningslister rundt, og det resulterer sikkert i, at også Saxild-Nølev kommunes beboere bliver andelshavere.

Ejendomshandler:

Hus i Kysing til salg. Det af N.P. Sørensens enke tilhørende stråtækte bindingsværkshus med 2 skp. land have er billigt til salg. Anvises af murer Rs. Sørensen, Kysing i handel afsluttes med herredsfuldmægtig Christov

Mærkedage og nekrologer:

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved vort guldbryllup

Rasmus Krogh og hustru, Rude

I dag døde vor kære fader Eskild Nielsen 94 år gammel. Saxild den 25. oktober 1913

N. Schmidth og hustru. Begravelsen foregår fredagen den 31. oktober kl. 12 fra hjemmet

September 1913

Annoncer:

Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1.

Margrethe Pedersen

exam. masseuse, Saxild

En yngre orne med første klasses stamtavle fra avlscentre er til salg hos J, L, Hejgaard, Saxild

Bekendtgørelser:

Al jagt og skydning på min mark forbydes. H.P. Christensen, Saxild

Gdr. Hans Simonsen Saxild er af Aarhus Amtsråd valgt som besigtigelseskommisionsmedlem for den elektriske jernbane.

Al jagt på nedennævnte mænds jorder forbydes.

Jens Jensen, Søren Rasmussen, Chr. Christensen, Chr. Eskildsen og J.L. Hejgaard, alle af Saxild Mark. /Lejerne

Jagtaflysning

Jagten aflyses hos købmand M.P. Hansen Saxild

Al jagt på nedennævnte ejendomme i Saxild forbydes uvedkommende.

Hans Simonsen, Jens Hansen, Mogens Jensen, And. Pedersen, Søren Frandsen, Johs. Øvlisen, Niels Schmidt, N. Madsen, Niels Øvlisen.

Al jagt aflyses på vore marker

M. Sørensen, Thuskjær, Rs. Jacobsen, Saxild

Artikler:

Ulykkestilfælde

Da Søren Andersens enkes karl i Assedrup i går kom kørende med et damptærskeværk, var der noget på maskinen, der begyndte at glide ned.

Karlen sprang til for at hindre dette, men da hestene i det samme gav et ryk, fik han højre fod under det ene hjul.

Doktor Vithusen Odder konstaterede, at der var brækket et ben i vristen, men noget varigt men af bruddet vil han næppe få.

Han bragtes til sit hjem i Malling.

Ejendomshandler:

Murer Jens Nielsen Saxild har solgt det ham tilhørende hus til arb.mand Jens Jørgen Nielsen . Købssum 2400 kr.

Mærkedage og nekrologer:

Vores gamle fader og svigerfader Fhv. gdr. Peder Andersen, Nølev er dd afgået ved døden, 78 år gammel, hvilket herved bekendtgøres.

Nølev, den 15. sept. 1913

Børn og svigerbørn.

Begravelsen foregår fra hjemmet i Nølev lørdag den 20. kl. 12.

Liget føres i kapellet onsdag den 17, aften kl. 5

August 1913:

Annoncer:

Saxild Badehotel er åben.

Chr. Petersen

Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1.

Margrethe Pedersen

exam. masseuse, Saxild

Saxild Badehotel slutter sæsonen på søndag den 31. august

En karl, 21 år søger plads til 1. september gå grund af gårdsalg.

Aninus Nielsen, Kjerstinelyst, Assedrup

Bekendtgørelser:

Saxild Badehotel slutter sæsonen på søndag den 31. august

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Juli 1913:

Annoncer:

Saxild Badehotel er åben.

Chr. Petersen

Margrethe Pedersen

Saxild

exam. masseuese sv. sygeg., træffes fra 1. august hos enkefru Anderseb, Nygade 3, 1., hver mandag, onsdag og fredag fra 4-6.

Bekendtgørelser:

Odder Dagblad 5. juli

Liste over hvilke personer der i Hads Herred på dette års session er udtaget til soldat

Auktion over smedeværktøj mm i Assedrup

Onsdag den 23. ds. kl. 10 form. bortsælges på smed Mikkelsens bopæl i Assedrup efter begæring af sagfører Sejersen ved tvangsauktion en del udlagt smedeværktøj og løsøre.

Herefter en liste med effekter

Hads herreds kontor, Odder

Heltzen .

Artikler:

Feriekolonien i Saxild var i søndags inviteret til kaffe og aftensmad hos Gdr. Bonde i Tuskjær, hvor drengene tilbragte en meget fornøjelig dag.

I går havde kolonien besøg af hovedlederen af de Københavnske kommuneskolers feriekolonier, hr. kommunelærer Olsen der udtalte sig med stor anerkendelse for hele arrangementet.

I dag har drengene udflugt til Odder, hvor de er inviteret på Chokolade, hvorefter de skal besøge Rathlousdal Have. Gdr. Hans Simonsen, Saxild har tilbudt en af de nærmeste dage at køre samtlige drenge til Hou, så man kan forstå, at de ikke har megen tid til at kede sig.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Vor kære søster og svigerinde

Karen Hansen,

født Andersen, enke efter gårdejer Niels Hansen (Torrild) døde i dag, hvilket hermed meddeles slægt og venner.

Kysing den 7, juli 1913,

på familiens vegne Maren Rasmussen, f. Andersen Hans Rasmussen

Begravelsen foregår fra Odder Ny Kirkegaards kapel, fredag den 11. juli eftermidd. kl. 1

At vor kære søn Jens i dag er afgaaet ved døden 17 år gammel, bekendtgøres herved.

Saxild den 22. juli 1913

Niels Christensen og hustru.

Begravelsen foregår fra kapellet i Saxild tirsdagen den 29. eftermiddag kl. 2

Juni 1913:

Annoncer:

Saxild Badehotel er åben. Chr. Petersen

Til Saxild Badehotel

søges 1. juli en pæn, ung pige til hjælp ved servering og stuepigegerning samt en pige til hjælp i køkkenet.

God løn gives.

Et cigarfoderal

er tabt onsdag eftermiddag fra Odder til Rørth. Finderen bedes aflevere det hos Gdr. Røjgaard, Tuskjær eller i Odder Boghandel.

Bekendtgørelser:

Oprensning af hovedvandløb

Arbejdet ved oprensning af hovedvandløb nr. IV Rævså fra Styret udfor Assedrup til Kysingfjord vil onsdag den 11. juni blive bortakkorderet påny ved Assedrup Bro kl. 1 eftermiddag, hvor de lysthavdende anmodes om at komme tilstede.

Aarhus Amts vejinspektorat den 28. maj 1913. S. P. Rasmussen

Vejaflysning

Odder-Nølevvejen afspærres for al vognfærdsel fra den 16. ds. indtil videre på grund af ombygning af Studshoved Bro. Færdslen foregår under spærringen over Assedrup eller Rørth. En gangbro for fodgængere og cyklister vil blive etableret under spærringen.

For Saxild-Nølev og Odder Sogneråd de 2. juni 1913. Vald. Jensen og H. Sommer , sognerådsformænd

Saxild-Nølev sparekasse

afholder terminsdage den 11., 14., 21. og 28. juni. Kontortid kl. 3 eftermiddag. Bestyrelsen

Stor besætningsauktion i Assedrup

På grund af ejendomshandel lader gårdejer N J Kanstrup Assedrup, den af ham tilhørende besætning, avlsredskaber mm., bortsælge ved auktion på gården fredagen den 13. juni kl. 2. Herefter er der en lang liste med diverse dyr og redskaber.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Maj 1913:

Annoncer:

Saxild Badehotel er åben. Chr. Petersen

Saxild Badehotel

2. pinsedag koncert fra kl. 4. To timers eftermiddagskoncert og to timers aftenkoncert. Åbent til kl. 11.

Bekendtgørelser:

Pastor L. Jensen Saxild har modtaget opfordring til at modtage en censorpost ved optagelsesprøven på et par jyske seminarier. Mens landets seminarier før optog elever uden kontrol fra kulturministeriets side, skal jo nu, efter en i sidste samling vedtagen lov, prøven skærpes og beskikkede censorer træde til. Pastor Jensen var før sin præstevirksomhed i mange år kommunelærer i København.

Oprensning af hovedvandløb

Arbejdet ved oprensning af hovedvandløb nr. IV Rævså fra Styret udfor Assedrup til Kysingfjord vil onsdag den 11. juni blive bortakkorderet påny ved Assedrup Bro kl. 1 eftermiddag, hvor de lysthavdende anmodes om at komme tilstede. Aarhus Amts vejinspektorat den 28. maj 1913. S. P. Rasmussen

Artikler:

Odder Dagblad 10. maj

Vælgermødet i Saxild i aftes havde samlet mellem 100 og 150

tilhørere da venstrevælgerforeningens formand amtsrådsmedlem Hans Simonsen, Saxild, åbnede mødet og udtaltre en beklagelse over at der inden for landbostanden kunne findes mænd, der ville svigte den almindelige valgrets principper. Denne sag har gennem en menneskealder været venstres bærende tanke at det måtte lykkes dette ministerium at føre denne store sag igennem.Herefter er der et længere referat om en debat der især handlede om landpostbudenes arbejds- og lønforhold. Det fremgår at ruterne ofte var omkring 30 km. lange og månedslønnen et sted mellem 36 og 55 kr. pr. måned - ud over postruten var der også arbejde på postkontoret mellem kl. 10 formiddag og 6 aften. Det fremgår at en del husejere som bibeskæftigelse gik landpost, og at disse ruter ofte var på omkr. 20 km. og til en løn af 475 kr. p.a. (Artiklen er interessant læsning for interesserede i postvæsenets historie og fylder ca. 1 spalte og er skrevet med gotisk skrift./red)

Ejendomshandler:

Gdr. R.J. Kanstrup, Assedrup har solgt sin gård ca. 42 tdr. land til gårdejerske fru Katrine Andersen samme steds for 33.600 kr. Af besætning medfølger kun 2 heste og en kultivator. Overtagelsen sker til juni termin.

Handlen er ordnet ved Wittus Sørensen, Odder.

Mærkedage og nekrologer:

Lærerinde ved døvstummeinstituttet i Nyborg frk. Margrethe Andersen, en datter af afdøde lærer N. Andersen, Saxild har for nogen tid siden indgået ægteskab med overlærer B Jørgensen, Borgerskolen, Nyborg

April 1913:

Annoncer:

Saxild Badehotel åbner for sæsonen 1913 den 4. maj. Chr. Petersen

Bekendtgørelser:

Rasmus Jacobsen, Saxild vies i morgen i Saxild kirke til frk. Sørensen, datter af gdr. Morten Sørensen, Tudskær.

Odder Dagblad 7. april

Saxild Nølev kommunes skatteligning.

Liste over samlige skattepligtige i Saxild, Rude, Kysing, Nølev og Assedrup med navns nævnelse og beløb

Højesteretsdom i sagen enkefru Hansine Ploug Rasmussen, Odder, contra sognepræst L. Jensen, Saxild.

Højesteret stadfæstede i dag underrrettens dom, idet den gjorde gældende at rescript af 26. oktober 1798 må finde anvendelse lige så fuldt for de kapitaler , der er trådt i stedet for afløste tiender, som på andre embeder tilhørende kapitaler. Sagens omjostninger for overret og højesteret ophævedes.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Marts 1913:

Annoncer:

Et hus med tilhørende god frugthave i Saxild by kan fås til leje fra 1. maj d.a. ved henvendelse til Hans Simonsen, Saxild

Stor besætningsauktion på Tuskjærgaard

onsdag den 2. april kl. 1 lader Gårdejer Th. Bonde på grund af ejendomshandel og forpagtningsindtrædelse bortsælge ved auktion hele den på hans gård i Saxild værende besætning med mere til medlemmer af Hads Herreds Landboforening. (Herefter nævnes samtligt kvæg og arbejdsredskaber/red.)

Bekendtgørelser:

Sognerådsvalg i Saxild Nølev kommuner

Et udvalg sammensat af de forskellige partier holdt fredag aften møde i Saxild Fællesskole med kommunens vælgere.

Det langt overvejende flertal af forsamlingen enedes om følgende liste: Gmd. Valdemar Jensen, Nølev (genvalg) Gdr. Anders Pedersen, Saxild (genvalg) husejer Jens Frandsen, Assedrup, genvalg, gdr. R. Kjærsgaard, Rude, gdr. Karl Baatrup, Kysing, husejer Niels Bisgaard, Saxild, Smed Chr. Jensen, Nølev.

Et mindretal forlangte arbejderne og de mindre brug stærkere repræsenteret og fremkommer med en anden liste.

Kandidatlisterne ses et par dage senere:

Kandidatliste A

Gmd. Valdemar Jensen, Nølev, Gdr. Anders Pedersen, Saxild, gdr. R. Kjærsgaard, Rude, gdr. Karl Baatrup, Kysing, husejer Jens Frandsen, Assedrup, husejer Niels Bisgaard, Saxild, Smed Chr. Jensen, Nølev.

Kandidatliste B

Christian Jepsen, Tømrer, Rude, Søren Rasmussen, murer, Saxild mark, Anders Pedersen, gdr. Saxild,

Jens Frandsen, husmand, Assedrup mark, Gmd. Valdemar Jensen, Nølev,gdr. Karl Baatrup, Kysing, Smed Chr. Jensen, Nølev

Ved sognerådsvalget i Saxild Nølev

Kommunen hvor vælgerantallet er 365 afgaves i går ialt 223 stemmer.

Liste A - fælleslisten fik 180 stemmer og 6 kandidater valgtes, nemlig

Gmd. Valdemar Jensen, Nølev, Gdr. Anders Pedersen, Saxild, gdr. R. Kjærsgaard, Rude, gdr. Karl Baatrup, Kysing, husejer Jens Frandsen, Assedrup, husejer Niels Bisgaard, Saxild,

Liste B (socialdemokratiet) fik 43 stemmer og en kandidat valgt, nemlig tømrer Chr. Jepsen, Rude

Saxild Nølev sogneråd har valgt Valdemar Jensen Nølev til formand og Rasmus Kjærsgaard Rude til næstformand.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Gdr. Søren Fisker har solgt sin gård i Saxild Tuskær ca 68 tdr. land med al udvendig besætning til til Th. Bonde og søster enkefru Madsen, Ulstrup præstegaard for 71.700 kr. Overtagelsen efter 1. april. Handlen er ordnet ved Kruse, Odder Landmandskontor

Mærkedage og nekrologer:

Vor kære datter og søster

Maren Nielsen

døde i lørdags stille og roligt 27 år gammel.

Odder den 25. marts 1913

På søskende og egne vegne

Gusta Bertha Nielsen, Holsteinsgade

Begravelsen foregår fredag den 28. ds. fra det gamle kapel til Nølev Kirke

Hjertelig tak for den store deltagelse ved vor kære datter og søsters begravelse. På familiens vegne Gusta Bertha Nielsen, Odder

Februar 1913:

Annoncer:

En dygtig pige

kan fra 1. april eller maj få plads hos Gdr. Ole Thuesen, Rude pr. Odder

En karl

vant til brugen af landbrugsmaskiner, kan fra 1. april eller maj hos gdr. Ole Thuesen, Rude pr. Odder

En karl

kan få plads til 1. maj hos Gdr. C. R. Rasmussen, Kysing.

Sammesteds kan en pige få plads 1. marts eller senere.

En pige

kan få plads 1. maj hos Søren Nielsen, Assedrup

Bekendtgørelser:

Saxild Nølev sygeplejeforening afholdt i fredags generalforsamling i Saxild fællesskole. Regnskabet der balancerede med med 1125 kr. godkendtes.

De afgåede bestyrelsesmedlemmer: Gdr. R. Kjærsgaard, Rude (fmd) Pastor L Jensen, fru Hansine Simonsen, Saxild, lærer Bay Andersen, Kysing og gdr. Chr. Jensen, Engelsborg, Nølev genvalgtes ligesom revisoren lærer Jespersen, Saxild.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Dødsfald

Vor kære moder og bedstemoder

Ane Kathrine

f. Jensen hjemkaldtes til Gud i aftes.

Engelsborg, den 3. februar

Hendes børn og børnebørn

Begravelsen foregår fra Saxild Kirke

tirsdagen den 11. februar kl. 2

(Ane Kathrine Jensen født 25. marts 1827 i Kysing, enke efter Jens Christensen, Engelsborg/red.)

Vor kære søster og svigerinde

Helene Kirstine Andersen

enke efter gårdejer Jens Mikkelsen er afgået ved døden i dag.

Kysing den 11. februar 1913

Peder Andersen og hustru

Begravelsen foregår tirsdag den 18. ds. kl. 12 fra hjemmet. (født i Randlev 25.maj 1834/red)

Januar 1913:

Annoncer:

Saxild Forsamlingshus

Mandag den 27. aften kl. 7½ taler højskoleforstander Tårup, Testrup Højskole, om en rejse i Italien.

En dygtig pige

kan fra 1. april eller maj få plads hos

Gdr. Ole Thuesen, Rude pr. Odder

Bekendtgørelser:

Saxild Nølev Kommunes valglister, gældende fra den 15. februar 1913 til den 14. februar 1914 fremligger til alm. eftersyn i Saxild og Nølev Skoler fra den 16. til den 31. januar d.a., begge dage indbefattede.

Klager over disse lister må indgives skriftligt til sognerådet inden den 10. februar d.a.

Saxild Nølev Sogneråd

den 5. januar 1913

Valdemar Jensen, fmd.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Gårdejer Hans Overgaard, Rude har til gårdejer S Frandsen, Saxild solgt ca. 10 tdl. land til en pris af 425 kr. pr. td.

og til boelsmand Morten Sørensen, Saxild Træskov solgt ca. 15 tdl. til en pris af 490 kr. pr. td.

De 25 tdl. er beliggende i det såkaldte Rude Hede.

Mærkedage og nekrologer:

Tak

Vor hjerteligste tak til alle både ældre og yngre, som har bidraget til den smukke værdifulde gave, som vi har modtaget.

Saxild Præstegaard den 16. januar 1913

Holga og Laurs Jensen

Annoncer

 • En karl kan få plads hos gdr. Røjgaard, Saxild pr. Odder
 • Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1. Margrethe Pedersen exam. masseuse, Saxild

Bekendtgørelser

Saxild Plantningsselskab aflyser herved for alle og enhver afhentning af tang og sand fra dets grund Arlig akkord kan fås ved henvendelse til J.L. Hejgaard


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

 • Husmand Peder Jørgensen Saxild Træskov har solgt sin ejendom på 2½ tdl. til sin nabo husm. S. Johansen. Købesum 3000 kr.
 • Gdr. Hans Øvlisen, Saxild har solgt ejendom ca. 42 tdl. med besætning til sin søn Niels Øvlisen for 28.000 kr. På ejendommen hviler en årlig bygafgift på 10 tdr. byg. Al udvendig besætning medfølger. Overtagelsen sker straks.

Mærkedage og nekrologer

Tak

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved vor kære faders begravelse, N. Schmith.

Annoncer

 • Et ungt menneske i 14-16 års alderen, som kan følge heste kan få plads til 1. november. Chr. Christoffersen, Saxild
 • En ældre og yngre karl kan få plads 1. novbr. hos forp. Søren Pedersen, Saxild pr. Odder
 • Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1. Margrethe Pedersen exam. masseuse, Saxild

Bekendtgørelser

 • Saxild sogns ældste indbygger fhv sognefoged Eskild Nielsen er i går afgået ved døden 94 år gl.. Afdøde var hædret med Danneborgsmændenes hæderstegn
 • Dødsfald
  I fredags nat døde efter en tids sygeleje fhv. gdr. Eskild Nielsen i Saxild i en alder af 94 år. Eskild Nielsen var i sin tid en her i herredet meget kendt mand, han tog livligt del i alle sager sin kommune vedrørende og var også interesseret i de spørgsmål der ellers rørte sig i tiden. Han sag i mange år i sogneforstanderskabet, blev siden sognerådsformand og var i en lang årrække sognefoged. Ved siden heraf drev han sin gård på en for den tid udmærket måde. Eskild Nielsen var i høj grad en arbejdets mand. Dette fornægtede sig heller ikke, da han siden afstod gården til sin søn, Niels Schmidt, hos hvem, han tog ophold. Den gamle tid tro udnyttede han tiden til hyggearbejde; indtil for 2-3 måneder siden kunne man stadig træffe ham beskæftiget hermed. Det var den gamle tid som havde hans sind og hu. Sin interesse for den viste han bl.a. ved trofast at opbevare den gamle Bylov. Eskild Nielsen var som nævnt i lørdags den ældste i kommunen og vel i en vid omkreds. Født som han var i 1819, havde han levet under 6 konger, og mange var de træk, han kunne fortælle fra gamle dage, fra den tid, da Bulauget stod i fuldt flor, da tienden afleveredes i kærven afv. Han var åndsfrisk næsten lige til det sidste.


Artikler

Højspændings-elektriciteten i Saxild Nølev

Elektrisitetsmøde afholdtes i går i Saxild-Rude Fællesskole, og kommunens beboere var indbudt. Saxild Nølev kommune har nemlig endnu ikke sluttet sig til nogle af selskaberne. Kommunens beliggenhed er jo således, at man så vel fra Østjylland som fra Boulstrupværket kunne ønske tilslutning, og derfor har man i de to sogne villet se tiden an. Hr. ingeniør Eriksen var kommet til stede ved mødet og gjorde udførligt rede for de påtænkte anlæg. På foranleding udtalte ingeniøren, at tilslutning til Boulstrupværket mest var at anbefale, således som beliggenheden var. Mødet førte til at nogle mænd i kommunens forskellige byer påtog sig at bære tegningslister rundt, og det resulterer sikkert i, at også Saxild-Nølev kommunes beboere bliver andelshavere.


Ejendomshandler

Hus i Kysing til salg. Det af N.P. Sørensens enke tilhørende stråtækte bindingsværkshus med 2 skp. land have er billigt til salg. Anvises af murer Rs. Sørensen, Kysing i handel afsluttes med herredsfuldmægtig Christov


Mærkedage og nekrologer

Tak

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved vort guldbryllup, Rasmus Krogh og hustru, Rude

Dødsfald

I dag døde vor kære fader Eskild Nielsen 94 år gammel. Saxild den 25. oktober 1913, N. Schmidth og hustru. Begravelsen foregår fredagen den 31. oktober kl. 12 fra hjemmet

Annoncer

 • Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1. Margrethe Pedersen exam. masseuse, Saxild
 • En yngre orne med første klasses stamtavle fra avlscentre er til salg hos J. L. Hejgaard, Saxild

Bekendtgørelser

 • Al jagt og skydning på min mark forbydes. H.P. Christensen, Saxild
 • Gdr. Hans Simonsen Saxild er af Aarhus Amtsråd valgt som besigtigelseskommisionsmedlem for den elektriske jernbane
 • Al jagt på nedennævnte mænds jorder forbydes. Jens Jensen, Søren Rasmussen, Chr. Christensen, Chr. Eskildsen og J.L. Hejgaard, alle af Saxild Mark. /Lejerne
 • Jagtaflysning. Jagten aflyses hos købmand M.P. Hansen Saxild
 • Al jagt på nedennævnte ejendomme i Saxild forbydes uvedkommende. Hans Simonsen, Jens Hansen, Mogens Jensen, And. Pedersen, Søren Frandsen, Johs. Øvlisen, Niels Schmidt, N. Madsen, Niels Øvlisen
 • Al jagt aflyses på vore marker. M. Sørensen, Thuskjær, Rs. Jacobsen, Saxild

Artikler

Ulykkestilfælde

Da Søren Andersens enkes karl i Assedrup i går kom kørende med et damptærskeværk, var der noget på maskinen, der begyndte at glide ned. Karlen sprang til for at hindre dette, men da hestene i det samme gav et ryk, fik han højre fod under det ene hjul. Doktor Vithusen Odder konstaterede, at der var brækket et ben i vristen, men noget varigt men af bruddet vil han næppe få. Han bragtes til sit hjem i Malling.


Ejendomshandler

Murer Jens Nielsen Saxild har solgt det ham tilhørende hus til arb.mand Jens Jørgen Nielsen. Købssum 2400 kr.


Mærkedage og nekrologer

Dødsfald

Vores gamle fader og svigerfader Fhv. gdr. Peder Andersen, Nølev er dd afgået ved døden, 78 år gammel, hvilket herved bekendtgøres. Nølev, den 15. sept. 1913. Børn og svigerbørn. Begravelsen foregår fra hjemmet i Nølev lørdag den 20. kl. 12. Liget føres i kapellet onsdag den 17, aften kl. 5

Annoncer

 • Saxild Badehotel er åben. Chr. Petersen
 • Sv. Sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4-6. Nygade 3, 1.Margrethe Pedersen exam. masseuse, Saxild
 • Saxild Badehotel slutter sæsonen på søndag den 31. august
 • En karl, 21 år søger plads til 1. september gå grund af gårdsalg. Aninus Nielsen, Kjerstinelyst, Assedrup

Bekendtgørelser

Saxild Badehotel slutter sæsonen på søndag den 31. august


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Saxild Badehotel er åben. Chr. Petersen
 • Margrethe Pedersen, Saxild, exam. masseuese sv. sygeg., træffes fra 1. august hos enkefru Andersen, Nygade 3, 1., hver mandag, onsdag og fredag fra 4-6

Bekendtgørelser

 • Odder Dagblad 5. juli, Liste over hvilke personer der i Hads Herred på dette års session er udtaget til soldat
 • Auktion over smedeværktøj mm i Assedrup. Onsdag den 23. ds. kl. 10 form. bortsælges på smed Mikkelsens bopæl i Assedrup efter begæring af sagfører Sejersen ved tvangsauktion en del udlagt smedeværktøj og løsøre. Herefter en liste med effekter. Hads herreds kontor, Odder, Heltzen

Artikler

Feriekolonien i Saxild var i søndags inviteret til kaffe og aftensmad hos Gdr. Bonde i Tuskjær, hvor drengene tilbragte en meget fornøjelig dag. I går havde kolonien besøg af hovedlederen af de Københavnske kommuneskolers feriekolonier, hr. kommunelærer Olsen der udtalte sig med stor anerkendelse for hele arrangementet.

I dag har drengene udflugt til Odder, hvor de er inviteret på Chokolade, hvorefter de skal besøge Rathlousdal Have. Gdr. Hans Simonsen, Saxild har tilbudt en af de nærmeste dage at køre samtlige drenge til Hou, så man kan forstå, at de ikke har megen tid til at kede sig.


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Dødsfald

 • Vor kære søster og svigerinde Karen Hansen, født Andersen, enke efter gårdejer Niels Hansen (Torrild) døde i dag, hvilket hermed meddeles slægt og venner. Kysing den 7. juli 1913, på familiens vegne Maren Rasmussen, f. Andersen Hans Rasmussen, Begravelsen foregår fra Odder Ny Kirkegaards kapel, fredag den 11. juli eftermidd. kl. 1
 • At vor kære søn Jens i dag er afgaaet ved døden 17 år gammel, bekendtgøres herved. Saxild den 22. juli 1913, Niels Christensen og hustru. Begravelsen foregår fra kapellet i Saxild tirsdagen den 29. eftermiddag kl. 2

Annoncer

 • Saxild Badehotel er åben. Chr. Petersen
 • Til Saxild Badehotel søges 1. juli en pæn, ung pige til hjælp ved servering og stuepigegerning samt en pige til hjælp i køkkenet. God løn gives.
 • Et cigarfoderal er tabt onsdag eftermiddag fra Odder til Rørth. Finderen bedes aflevere det hos Gdr. Røjgaard, Tuskjær eller i Odder Boghandel.

Bekendtgørelser

 • Oprensning af hovedvandløb, Arbejdet ved oprensning af hovedvandløb nr. IV Rævså fra Styret udfor Assedrup til Kysingfjord vil onsdag den 11. juni blive bortakkorderet påny ved Assedrup Bro kl. 1 eftermiddag, hvor de lysthavdende anmodes om at komme tilstede. Aarhus Amts vejinspektorat den 28. maj 1913. S. P. Rasmussen
 • Vejaflysning, Odder-Nølevvejen afspærres for al vognfærdsel fra den 16. ds. indtil videre på grund af ombygning af Studshoved Bro. Færdslen foregår under spærringen over Assedrup eller Rørth. En gangbro for fodgængere og cyklister vil blive etableret under spærringen.

  For Saxild-Nølev og Odder Sogneråd de 2. juni 1913. Vald. Jensen og H. Sommer , sognerådsformænd

 • Saxild-Nølev sparekasse, afholder terminsdage den 11., 14., 21. og 28. juni. Kontortid kl. 3 eftermiddag. Bestyrelsen
 • Stor besætningsauktion i Assedrup. På grund af ejendomshandel lader gårdejer N J Kanstrup Assedrup, den af ham tilhørende besætning, avlsredskaber mm.bortsælge ved auktion på gården fredagen den 13. juni kl. 2. Herefter er der en lang liste med diverse dyr og redskaber.

Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Saxild Badehotel er åben. Chr. Petersen
 • Saxild Badehotel, 2. pinsedag koncert fra kl. 4. To timers eftermiddagskoncert og to timers aftenkoncert. Åbent til kl. 11.

Bekendtgørelser

 • Pastor L. Jensen Saxild har modtaget opfordring til at modtage en censorpost ved optagelsesprøven på et par jyske seminarier. Mens landets seminarier før optog elever uden kontrol fra kulturministeriets side, skal jo nu, efter en i sidste samling vedtagen lov, prøven skærpes og beskikkede censorer træde til. Pastor Jensen var før sin præstevirksomhed i mange år kommunelærer i København.
 • Oprensning af hovedvandløb. Arbejdet ved oprensning af hovedvandløb nr. IV Rævså fra Styret udfor Assedrup til Kysingfjord vil onsdag den 11. juni blive bortakkorderet påny ved Assedrup Bro kl. 1 eftermiddag, hvor de lysthavdende anmodes om at komme tilstede. Aarhus Amts vejinspektorat den 28. maj 1913. S. P. Rasmussen

Artikler

Odder Dagblad 10. maj

Vælgermødet i Saxild i aftes havde samlet mellem 100 og 150 tilhørere da venstrevælgerforeningens formand amtsrådsmedlem Hans Simonsen, Saxild, åbnede mødet og udtaltre en beklagelse over at der inden for landbostanden kunne findes mænd, der ville svigte den almindelige valgrets principper. Denne sag har gennem en menneskealder været venstres bærende tanke, at det måtte lykkes dette ministerium at føre denne store sag igennem.

Herefter er der et længere referat om en debat der især handlede om landpostbudenes arbejds- og lønforhold. Det fremgår at ruterne ofte var omkring 30 km. lange og månedslønnen et sted mellem 36 og 55 kr. pr. måned - ud over postruten var der også arbejde på postkontoret mellem kl. 10 formiddag og 6 aften. Det fremgår at en del husejere som bibeskæftigelse gik landpost, og at disse ruter ofte var på omkr. 20 km. og til en løn af 475 kr. p.a. (Artiklen er interessant læsning for interesserede i postvæsenets historie og fylder ca. 1 spalte og er skrevet med gotisk skrift./red)


Ejendomshandler

Gdr. R.J. Kanstrup, Assedrup har solgt sin gård ca. 42 tdr. land til gårdejerske fru Katrine Andersen samme steds for 33.600 kr. Af besætning medfølger kun 2 heste og en kultivator. Overtagelsen sker til juni termin. Handlen er ordnet ved Wittus Sørensen, Odder.


Mærkedage og nekrologer

Ægteskab

Lærerinde ved døvstummeinstituttet i Nyborg frk. Margrethe Andersen, en datter af afdøde lærer N. Andersen, Saxild har for nogen tid siden indgået ægteskab med overlærer B Jørgensen, Borgerskolen, Nyborg.

Annoncer

Saxild Badehotel åbner for sæsonen 1913 den 4. maj. Chr. Petersen


Bekendtgørelser

 • Rasmus Jacobsen, Saxild vies i morgen i Saxild kirke til frk. Sørensen, datter af gdr. Morten Sørensen, Tudskær.
 • Odder Dagblad 7. april Saxild Nølev kommunes skatteligning. Liste over samlige skattepligtige i Saxild, Rude, Kysing, Nølev og Assedrup med navns nævnelse og beløb
 • Højesteretsdom i sagen enkefru Hansine Ploug Rasmussen, Odder, contra sognepræst L. Jensen, Saxild. Højesteret stadfæstede i dag underrrettens dom, idet den gjorde gældende at rescript af 26. oktober 1798 må finde anvendelse lige så fuldt for de kapitaler , der er trådt i stedet for afløste tiender, som på andre embeder tilhørende kapitaler. Sagens omjostninger for overret og højesteret ophævedes.

Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Et hus med tilhørende god frugthave i Saxild by kan fås til leje fra 1. maj d.a. ved henvendelse til Hans Simonsen, Saxild
 • Stor besætningsauktion på Tuskjærgaard, onsdag den 2. april kl. 1 lader Gårdejer Th. Bonde på grund af ejendomshandel og forpagtningsindtrædelse bortsælge ved auktion hele den på hans gård i Saxild værende besætning med mere til medlemmer af Hads Herreds Landboforening. (Herefter nævnes samtligt kvæg og arbejdsredskaber/red.)

Bekendtgørelser

 • Sognerådsvalg i Saxild Nølev kommuner Et udvalg sammensat af de forskellige partier holdt fredag aften møde i Saxild Fællesskole med kommunens vælgere. Det langt overvejende flertal af forsamlingen enedes om følgende liste Gmd. Valdemar Jensen, Nølev (genvalg) Gdr. Anders Pedersen, Saxild (genvalg) husejer Jens Frandsen, Assedrup, genvalg, gdr. R. Kjærsgaard, Rude, gdr. Karl Baatrup, Kysing, husejer Niels Bisgaard, Saxild, Smed Chr. Jensen, Nølev. Et mindretal forlangte arbejderne og de mindre brug stærkere repræsenteret og fremkommer med en anden liste. Kandidatlisterne ses et par dage senere.
  • Kandidatliste A
   Gmd. Valdemar Jensen, Nølev, Gdr. Anders Pedersen, Saxild, gdr. R. Kjærsgaard, Rude, gdr. Karl Baatrup, Kysing, husejer Jens Frandsen, Assedrup, husejer Niels Bisgaard, Saxild, Smed Chr. Jensen, Nølev.
  • Kandidatliste B
   Christian Jepsen, Tømrer, Rude, Søren Rasmussen, murer, Saxild mark, Anders Pedersen, gdr. Saxild, Jens Frandsen, husmand, Assedrup mark, Gmd. Valdemar Jensen, Nølev,gdr. Karl Baatrup, Kysing, Smed Chr. Jensen, Nølev
 • Ved sognerådsvalget i Saxild Nølev Kommunen hvor vælgerantallet er 365 afgaves i går ialt 223 stemmer.
  • Liste A - fælleslisten
   fik 180 stemmer og 6 kandidater valgtes, nemlig Gmd. Valdemar Jensen, Nølev, Gdr. Anders Pedersen, Saxild, gdr. R. Kjærsgaard, Rude, gdr. Karl Baatrup, Kysing, husejer Jens Frandsen, Assedrup, husejer Niels Bisgaard, Saxild
  • Liste B (socialdemokratiet)
   fik 43 stemmer og en kandidat valgt, nemlig tømrer Chr. Jepsen, Rude
 • Saxild Nølev sogneråd har valgt Valdemar Jensen Nølev til formand og Rasmus Kjærsgaard Rude til næstformand.

Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Gdr. Søren Fisker har solgt sin gård i Saxild Tuskær ca 68 tdr. land med al udvendig besætning til til Th. Bonde og søster enkefru Madsen, Ulstrup præstegaard for 71.700 kr. Overtagelsen efter 1. april. Handlen er ordnet ved Kruse, Odder Landmandskontor


Mærkedage og nekrologer

Dødsfald

Vor kære datter og søster Maren Nielsen døde i lørdags stille og roligt 27 år gammel. Odder den 25. marts 1913 På søskende og egne vegne Gusta Bertha Nielsen, Holsteinsgade Begravelsen foregår fredag den 28. ds. fra det gamle kapel til Nølev Kirke

Tak

Hjertelig tak for den store deltagelse ved vor kære datter og søsters begravelse. På familiens vegne Gusta Bertha Nielsen, Odder

Annoncer

 • En dygtig pige kan fra 1. april eller maj få plads hos Gdr. Ole Thuesen, Rude pr. Odder
 • En karl, vant til brugen af landbrugsmaskiner, kan fra 1. april eller maj hos gdr. Ole Thuesen, Rude pr. Odder
 • En karl kan få plads til 1. maj hos Gdr. C. R. Rasmussen, Kysing. Sammesteds kan en pige få plads 1. marts eller senere.
 • En pige kan få plads 1. maj hos Søren Nielsen, Assedrup

Bekendtgørelser

Saxild Nølev sygeplejeforening afholdt i fredags generalforsamling i Saxild fællesskole. Regnskabet der balancerede med med 1125 kr. godkendtes.

De afgåede bestyrelsesmedlemmer Gdr. R. Kjærsgaard, Rude (fmd) Pastor L Jensen, fru Hansine Simonsen, Saxild, lærer Bay Andersen, Kysing og gdr. Chr. Jensen, Engelsborg, Nølev genvalgtes ligesom revisoren lærer Jespersen, Saxild.


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Dødsfald

 • Vor kære moder og bedstemoder, Ane Katrine f. Jensen hjemkaldtes til Gud i aftes. Engelsborg, den 3. februar, Hendes børn og børnebørn Begravelsen foregår fra Saxild Kirke tirsdagen den 11. februar kl. 2
 • Vor kære søster og svigerinde Helene Kirstine Andersen, enke efter gårdejer Jens Mikkelsen er afgået ved døden i dag. Kysing den 11. februar 1913, Peder Andersen og hustru. Begravelsen foregår tirsdag den 18. ds. kl. 12 fra hjemmet.

Annoncer

 • Saxild Forsamlingshus Mandag den 27. aften kl. 7½ taler højskoleforstander Tårup, Testrup Højskole, om en rejse i Italien.
 • En dygtig pige kan fra 1. april eller maj få plads hos Gdr. Ole Thuesen, Rude pr. Odder

Bekendtgørelser

Saxild Nølev Kommunes valglister, gældende fra den 15. februar 1913 til den 14. februar 1914 fremligger til alm. eftersyn i Saxild og Nølev Skoler fra den 16. til den 31. januar d.a., begge dage indbefattede. Klager over disse lister må indgives skriftligt til sognerådet inden den 10. februar d.a.

Saxild Nølev Sogneråd. Den 5. januar 1913, Valdemar Jensen, fmd.


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Gårdejer Hans Overgaard, Rude har til gårdejer S Frandsen, Saxild solgt ca. 10 tdl. land til en pris af 425 kr. pr. td. og til boelsmand Morten Sørensen, Saxild Træskov solgt ca. 15 tdl. til en pris af 490 kr. pr. td. De 25 tdl. er beliggende i det såkaldte Rude Hede.


Mærkedage og nekrologer

Tak

Vor hjerteligste tak til alle både ældre og yngre, som har bidraget til den smukke værdifulde gave, som vi har modtaget. Saxild Præstegaard den 16. januar 1913, Holga og Laurs Jensen